Scrollup

Saurabh Bhardwaj (Chief Spokesperson, AAP)

Sanjay Singh

Kumar Vishwas

Pankaj Gupta

Ashutosh

Ashish Khetan

Dilip Pandey

H S Phoolka

Bhagwant Mann

Adarsh Shastri

Preeti Sharma Menon

Prithvi Reddy

Nishikant Mohapatra

Richa Pandey Mishra

Raghav Chadha

Alok Agarwal

Media Co-ordinator: Vikas Yogi @vikaskyogi