Scrollup
Priyanka Kakkar (Chief Spokesperson, AAP)
Saurabh Bharadwaj
Sanjay Singh
Pankaj Gupta
Dilip Pandey
Bhagwant Mann
Preeti Sharma Menon
Prithvi Reddy
Nishikant Mohapatra
Raghav Chadha
Anjali Rai

Chief- Media Coordinator AAP: Vikas Yogi @vikaskyogi